Külügyi pályázatok

ELTE HÖK Erasmus+ Start Ösztöndíj (2020/2021/1) beszámoló 3.

ELTE HÖK Erasmus+ Start Ösztöndíj (2020/2021/1) beszámoló 2.

ELTE HÖK Erasmus+ Start Ösztöndíj (2020/2021/1) beszámoló 1.

ELTE HÖK Erasmus+ Start Ösztöndíj (2019/2020/2) beszámoló 3.

ELTE HÖK Erasmus+ Start Ösztöndíj (2019/2020/2) beszámoló 2.

ELTE HÖK Erasmus+ Start Ösztöndíj (2019/2020/2) beszámoló 1.

ELTE HÖK Erasmus+ Start Ösztöndíj (2019/2020/1) beszámoló 2.

ELTE HÖK Erasmus+ Start Ösztöndíj (2019/2020/1) beszámoló 1. 

Erasmus+ kiegészítő támogatás (2018/2019/2) – Kötelező beszámoló 2.

Erasmus+ kiegészítő támogatás (2018/2019/2) – Kötelező beszámoló 1.

Erasmus+ kiegészítő támogatás (2018/2019/1) – Kötelező beszámoló

Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás 2017/2018

Erasmus+ kiegészítő támogatás (2016/2017/2) – Kötelező beszámoló

A Hallgatói Önkormányzat által kiírt pályázatok:

———————————————————————————————-

Egyéb külügyi pályázatok:

Tartalomjegyzék:

Erasmus +

Az Erasmus+ program napjaink legismertebb felsőoktatási akciója, mely az oktatás minőségének nö-velését és az európai együttműködés elmélyítését célozza. A hallgatók az Európai Unió 27 tagállamába, 3 EFTA országba (Izland, Liechtenstein és Norvégia) és 2 társult országba (Macedónia, Törökország) folytathatnak tanulmányokat vagy végezhetnek szakmai gyakorlatot.
Alapvető feltételek:
• Az EU felsőoktatási mobilitási programjának szigorú feltételei vannak. A hallgatóknak a karok és intézetek/tanszékek által meghirdetett helyekre van lehetősége pályázni, amely egyetemekkel a szerződést a kar már korábban megkötötte.
• A Karok hatáskörébe tartozik a támogatott hallgatók kiválasztása.
• Az Egyetem Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottsága a Tempus Közalapítványtól elnyert összeget osztja ki a Karok között; a Karok által felállított rangsorba egyéb módon nincs befolyása.
• A hallgatók közéleti és tanulmányi/tudományos tevékenységekhez kapcsolódóan a pályázatok érté-kelése folyamán plusz pontban részesülhetnek (pl.: ESN ELTE mentor tagság, HÖK tagság, egyéb tanulmányi teljesítmény), mely pontértéke Karonként eltérhet.
• A Karok a pályázás feltételein meghatározott mozgáséren belül módosíthatnak (pl.: tantárgyak teljesítése vagy meghatározott tanulmányi félévtől történő pályázás)
Az Erasmus+ ösztöndíjakat a tanszékek hirdetik meg és értékelik, de a program magyarországi koordinálóján a Tempus Közalapítványon keresztül futnak. A hallgatóknak, olyan intézményekbe van lehetősége pályázni, melyekkel a karok és intézetek/tanszékek szerződéses kötelékben állnak, valamint csak a saját szakuk vonatkozásában van lehetősége a hallgatóknak pályázni. A pályázatok a második szemeszter elején kerülnek meghirdetésre és ezt követően a megadott kb. egy hónap alatt van lehetőség a dokumentumok leadására a hallgatóknak a Neptun felületén keresztül.

I.1. Erasmus tanulmányút

Az program legismertebb eleme, mely a felsőoktatásban tanuló hallgatók tanulmányi célú mobilitását teszi lehetővé, ennek seftségével a jelentkezők oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatokra tehetnek szert, mely elsősorban a tanulmányi előmenetelt és személyes képességek növelését célozza.
A megpályázható részképzés időtartama 3-10 hónap. Az ösztöndíj meghosszabbítására egy alkalommal lehetőség nyílik azon hallgatók számára, akik az őszi szemeszter folyamán tartózkodtak külföldön.
A hallgatók évente kétszer pályázhatnak:
– fő pályázati időszak: minden év márciusában, max. 3 külföldi egyetemre
– pótpályázati időszak: minden év szeptemberében, max. 2 külföldi egyetemre.
Kik pályázhatnak:
– azon hallgatók, akik a részvevő országok állampolgárai vagy tartózkodási engedéllyel rendelkeznek valamelyikben
– a kiutazást megelőzően alapszakosként legalább kettő, osztatlan- vagy mester képzés esetében pedig legalább egy lezárt félévvel rendelkezik (a karoknak, tanszékeknek/intézeteknek lehetőségük van ettől eltérő követelmények meghatározására)
– a tanulmányút időtartama alatt aktív, regisztrált hallgató a megpályázott szak vonatkozásában
– a megpályázott oktatási nyelvből, legalább komplex középfokú (B2-es) nyelvvizsgával rendelkezik
– vállalja a fogadó és a küldő egyetem által támasztott követelmények teljesítését
– vállalja a félévente teljesítendő min. 20 ECTS teljesítését (a karoknak, tanszékeknek/intézeteknek lehetőségük van ettől eltérő követelmények meghatározására)
A résztvevő hallgatók az Erasmus tanulmányok során tanult tantárgyakat elismertethetik az itthoni tanulmányok teljes vagy részleges kiváltása mellett. Fontos azonban arra is figyelni, hogy az Erasmus intézményben hallgatott tantárgyak közül kettőnek alkalmasnak kell lennie min. két itthon tanult tan-tárgy kiváltására.
Elnyerhető támogatás összege:
1. kategória: részképzés – 500 euró/hó (Ausztria, Dánia, Finnország, Franciaország, Egyesült Ki-rályság, Írország, Liechtenstein, Norvégia, Olaszország, Svájc, Svédország)
2. kategória: részképzés – 450 euró/hó (Belgium, Ciprus, Csehország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Luxemburg, Németország, Portugália, Spanyolország, Szlovénia, Török-ország)
3. kategória: részképzés – 400 euró/hó (Bulgária, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Málta, Románia, Szlovákia)
Azon hallgatók számára, akik ösztöndíjban nem részesültek, igényelhetik a label státuszt, mely ugyan-azokkal a jogokkal és kötelezettségekkel ruházza fel őket, mint ösztöndíjas társaikat. Mindezen státusz csupán a pénzügyi támogatás tekintetében érvényesül, tehát minden egyéb lehetőségre ugyanolyan feltételekkel pályázhatnak (pl.: nyelvi kurzusok, kiegészítő támogatás). Amennyiben a hallgató az ösz-töndíj nélkül is anyagilag tudja fedezni a külföldi tanulmányok, tartózkodás költségeit, akkor ezen lehetőséget mindenképpen tanácsos ajánlani a jelentkező számára.
Hallgatók számára igénybe vehető kiegészítő támogatások az ösztöndíj mellett:
Szociális alapú kiegészítő támogatás az Erasmus+ részképzésre kiutazó ösztöndíjas hallgatók számára
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Tempus Közalapítvány közös ösztöndíja a szociálisan rá-szoruló Erasmus+ programban résztvevő hallgatók részére. A pályázatot részképzésen tanuló hallgatók adhatják be, és nem feltétele az elnyert ösztöndíjas státusz. A pályázaton elnyerhető összeg 100 €, mely havonta kiegészítő támogatásként jár az Erasmus+ ösztöndíjon túl. A támogatásra akkor kapják meg a hallgatók, ha kiutaztak és teljesítik külföldi tanulmányi kötelezettségeiket. Egy őszi és egy tava-szi pályázati időszak van, mely során a hallgatóknak lehetősége van a pályázataikat benyújtani.
A pályázat beadásának módja:
– internetes felületen keresztül, magyar nyelven meghatározott igénylőlap által, mely tartalmaz
– 1 nyomtatott eredeti példányt, melyet a küldő intézmény Erasmus koordinátorához kell leadni és
– 1 kitöltött elektronikus változat az erasmus@elte.hu email címre elküldve
Hasznos link: http://www.elte.hu/erasmus/hallgmob#szockieg
Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pályázata
Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Tempus Közalapítvány közös pótpályázata a fogyatékossággal élő és tartósan beteg hallgatók részére. Olyan résztvevő hallgatók nyújthatnak be pályázataikat, akik látássérültek, mozgássérültek, hallássérültek, illetve egyéb fogyatékossággal élnek, vagy cukorbetegek, tej- vagy lisztérzékenyek, vagy tartós betegségük miatt folyamatos orvosi felügyeletre szorulnak és betegségük jelentős többletköltséget okoz a külföldi tartózkodás során.
A pályázatban a fogyatékosság vagy a tartós betegség miatt felmerülő valós költségekre lehet támogatást igényelni. A kiegészítő támogatás összegét a Tempus Közalapítvány kuratóriuma határozza meg, mely maximum 5000€ lehet.
Hasznos link: http://www.elte.hu/erasmus/hallgmob#fogy
Erasmus+ kiegészítő támogatás (EHÖK)
Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat minden év szeptemberében ír ki szociális kiegészítő ösztöndíj pályázatot az Erasmus programban részt vevő hallgatók számára. A hallgatók szociális helyzetre, illetve rászorultságra nézve részesülnek egyszeri vissza nem térítendő támogatásban.
Pályázhatnak az ELTE hallgatói, akik a 2015/2016-os tanév bármely félévére ERASMUS+ státuszt (ösztöndíjas vagy label) kaptak részképzésre vagy szakmai gyakorlatra.
Nyertes pályázók kötelezettségei:
– a külföldön teljesítendő minimum kreditszám teljesítése 24 ECTS
– amennyiben a kötelezettségeinek a hallgató nem tud eleget tenni, arányos visszafizetésre kötelezhető
– a hallgató a visszaérkezését követően legkésőbb 14 napon belül beszámolót köteles készíteni élményiről és tapasztalatairól (a beszámolót köteles a Egyetemi Hallgatói Bizottság számára továbbítani)
Hasznos link: http://www.elte.hu/erasmus/hallgmob#ehok és http://ehok.elte.hu/erasmus-kieg-tamogatas-2015-2016-2

I.2. Erasmus szakmai gyakorlat

Az Erasmus+ program szakmai gyakorlatának a keretében a nyertes hallgatók lehetőséget kapnak, hogy az Európai Unió területén működő vállalkozásoknál, oktatási intézményeknél külföldi munka-környezetben szerezzenek munkatapasztalatokat, melyek adott esetben a tanulmányi kötelezettségek kiváltására is alkalmas.
A megpályázható szakmai gyakorlat keretében a hallgatók 2-12 hónapot tölthetnek el külföldön, mely során 5 hónapra nyerhetnek ösztöndíjat.
Kik pályázhatnak?
– azon hallgatók, akik a részvevő országok állampolgárai vagy tartózkodási engedéllyel rendelkezik valamelyikben
– a tanulmányút időtartama alatt aktív, regisztrált hallgató a megpályázott szakon
– a megpályázott oktatási nyelvből, legalább komplex középfokú (B2-es) nyelvvizsgával rendelkezik
– a hallgató által kiválasztott fogadó vállalat/oktatási intézmény vállalja a pályázó fogadását szakmai gyakorlatra
A hallgatók az Európai Unió valamennyi gazdasági tevékenységet folytató vállalkozásnál folytathatnak szakmai gyakorlatot, függetlenül a vállalat jogállástól, méretétől és a gazdaságban elfoglalt pozíci-ójától. Fontos, hogy a pályázónak saját magának kell fogadóintézményt találnia, azonban ettől függetlenül is benyújtható a pályázat.
Nem folytatható szakmai gyakorlat:
– EU-intézményeinél és EU ügynökségeinél (http://ec.europa.eu/institutions/index_en.htm)
– EU-s programokkal foglalkozó szervezeteknél
– a küldő ország diplomáciai és közintézményeinek képviseletei vagy olyan intézményeknél, szervezeteknél, ahol a fogadó intézményben munkanyelvnek a magyar számít a nemzetköziség követel-ménye miatt
A nyertes hallgatók öt hónapra kaphatnak ösztöndíjat, melynek összegei célországonként változik:
1. kategória: szakmai gyakorlat – 600 euró/hó (Ausztria, Dánia, Finnország, Franciaország, Egye-sült Királyság, Írország, Liechtenstein, Norvégia, Olaszország, Svájc, Svédország)
2. kategória: szakmai gyakorlat – 550 euró/hó (Belgium, Ciprus, Csehország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Luxemburg, Németország, Portugália, Spanyolország, Szlovénia, Törökország)
3. kategória: szakmai gyakorlat – 500 euró/hó (Bulgária, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Málta, Románia, Szlovákia)
Fontos kiemelni, hogy az ösztöndíj összege nem fedezi a külföldi tartózkodás összes költségét.
A pályázatok elbírálása egy pályázati bírálati pontrendszer alapján történik.
Hallgatók számára igénybe vehető kiegészítő támogatások az ösztöndíj mellett:
Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pályázata
Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Tempus Közalapítvány közös pótpályázata a fogyatékossággal élő és tartósan beteg hallgatók részére. Olyan résztvevő hallgatók nyújthatnak be pályázataikat, akik látássérültek, mozgássérültek, hallássérültek, illetve egyéb fogyatékossággal élnek, vagy cukorbetegek, tej- vagy lisztérzékenyek, vagy tartós betegségük miatt folyamatos orvosi felügyeletre szorulnak és betegségük jelentős többletköltséget okoz a külföldi tartózkodás során.
A pályázatban a fogyatékosság vagy a tartós betegség miatt felmerülő valós költségekre lehet támogatást igényelni. A kiegészítő támogatás összegét a Tempus Közalapítvány kuratóriuma határozza meg, mely maximum 5000€ lehet.
Hasznos link: http://www.elte.hu/erasmus/hallgmob#fogy
Erasmus+ kiegészítő támogatás (EHÖK)
Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat minden év szeptemberében ír ki szociális kiegészítő ösztöndíj pályázatot az Erasmus programban részt vevő hallgatók számára. A hallgatók szociális helyzetre, illet-ve rászorultságra nézve részesülnek egyszeri vissza nem térítendő támogatásban.
Pályázhatnak az ELTE hallgatói, akik a 2015/2016-os tanév bármely félévére ERASMUS+ státuszt (ösztöndíjas vagy label) kaptak részképzésre vagy szakmai gyakorlatra.
Nyertes pályázók kötelezettségei:
– a külföldön teljesítendő minimum kreditszám teljesítése 24 ECTS
– amennyiben a kötelezettségeinek a hallgató nem tud eleget tenni, arányos visszafizetésre kötelezhe-tő
– a hallgató a visszaérkezését követően legkésőbb 14 napon belül beszámolót köteles készíteni élmé-nyiről és tapasztalatairól (a beszámolót köteles a Egyetemi Hallgatói Bizottság számára továbbítani)
Hasznos link: http://www.elte.hu/erasmus/hallgmob#ehok és http://ehok.elte.hu/erasmus-kieg-tamogatas-2015-2016-2

I.3. Erasmus + nemzetközi kreditmobilitás

Az Erasmus+ felsőoktatási akció legújabb eleme elsősorban a MA/MSc, valamint a PhD hallgatók mobilitásának elősegítését célozza. A programban résztvevők egy Európai Unión kívüli partneregyetemen vehetnek részt részképzésen. A pályázati időtartam alatt ugyanazon jogosultságokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek, mint a fogadóintézmények hallgatói.
Az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás keretében 3-12 hónapot tölthetnek külföldön a nyertes pályázók, természetesen a fogadóintézményben tandíjmentesen. A külföldi tanulmányok az itthon vég-zett tanulmányok egy részének kiváltására alkalmasak; a kint töltött félév alatt a fogadó egyetem által meghatározott kreditszámot kell teljesíteni, mely azonban nem lehet kevesebb, mint 20 ECTS (sza-konként ezen követelmény eltérhet). A PhD hallgatók a képzési tervükben megvalósított kutatási tevékenységet is teljesíthetik a részképzés keretében.
A résztvevők Erasmus+ ösztöndíjban is részesülnek a külföldi képzési időtartam alatt, mely mértéke a külföldi tartózkodás hosszától függően változik, minimum 3 és maximum 5 hónapra vonatkozóan. Az ösztöndíj összege: 650 euró; a hallgatók a partneregyetemek közötti földrajzi támogatás függvényében 180 – 1100 euró közötti egyszeri utazási támogatásban is részesülnek.
Az Erasmus+ szabályoknak megfelelően max. 12 hónapot tölthetnek el külföldön a hallgatók egy képzési cikluson belül.
Hasznos link:
https://www.elte.hu/content/erasmus.t.10948?m=465
http://www.tka.hu/palyazatok/108/-erasmus

II. CEEPUS

A CEEPUS ösztöndíj, olyan támogatás, amely a külföldi tanulmányok kiegészítéséül szolgál legfőképp. Főként olyan mobilitásokat támogat az ösztöndíj program, melynek keretében speciális kurzu-sokon és szakmai kirándulásokon vehetnek részt a hallgatók, ennek keretében pedig olyan kapcsolatok kialakítása a cél, mely megerősítő Közép-Európa országainak stratégiai együttműködését.
Jelenleg Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Macedónia, Magyarország, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia meghatározott, akkreditált felsőoktatási intézményi vesznek részt a programban.
A CEEPUS hallgatói mobilitás hálózati együttműködés keretén belüli mobilitás vagy hálózaton kívüli, freemover mobilitás keretében valósulhat meg.
Típusai:
a) félév áthallgatás:
– alap-, mesterképzéses és PhD hallgatók pályázhatnak
– egy szemeszterre vagy trimeszterre (kb.: 3-5 hónap)
– a külföldi tartózkodás alatt a hallgató köteles a kurzusokat látogatni, teljesíteni, melynek kreditértéke az itthoni tanulmányokba is beleszámít
– a félév áthallgatás alatt szakmai gyakorlat is végezhető
b) rövid távú hallgatói mobilitás
– diplomamunkán dolgozó alap- és mesterképzéses hallgatók, valamint PhD hallgatók számára ajánlott
– időtartam: 1-2 hónap
– a mobilitás alatt a részvevő kötelezően a szakdolgozatához vagy disszertációjához végez kutatást, konzultációt vagy labormunkát
c) csoportos hallgatói szakmai kirándulás
– alap-, mesterképzéses és PhD hallgatók vehetnek benne részt
– minimum 2-3 nap időtartamú szakmai kirándulás
– kizárólag az ELTE CEEPUS partnerintézményibe történhet pályázás
A CEEPUS keretében létrehozott együttműködések bizonyos tudományterületekre fokuszálnak vagy interdiszciplináris tudásanyaggal kecsegtetnek.
A pályázás minden esetben online felületen zajlik.
Pályázati határidők: az őszi szemeszterre történő pályázás esetében június 15., a tavaszi szemeszterre történő pályázásra október 31. A pályázatok eredményei őszi szemeszterre történő pályázás esetében július folyamán, míg tavaszi szemeszterre történő pályázás esetében november – december folyamén várhatóak.
A pályázat általános feltételei:
– 2 lezárt félév a kiutazásig
– aktív hallgatói státusz az ösztöndíjas időszak alatt
– CEEPUS országbeli állampolgárság, ugyanakkor a pályázó az állampolgárságával megegyező országba nem utazhat
– a kint tartózkodás alatt óralátogatás és kötelező kreditszerzés
– a hallgató az ösztöndíjas időszak alatt egyéb ösztöndíjban nem részesül
A célországok és a várható ösztöndíjak célországonként, évente változnak.
Hasznos linkek:
http://www.tka.hu/palyazatok/114/ceepus
http://www.ceepus.info/#nbb

III. Campus Mundi

A Campus Mundi az ELTE legújabb külföldi ösztöndíj lehetősége a hallgatók számára, melynek kere-tében a legkiválóbb növendékek a külföldi részképzés, szakmai gyakorlat vagy rövid tanulmányút alatt kiemelkedő anyagi támogatásban részesülnek.
Az ösztöndíjnak három típusa van:

III.1. Campus Mundi ösztöndíj külföldi részképzésre

A program első elemének a célja, hogy az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók a tanulmányaikhoz szorosan kötődő kurzusokat teljesíthessenek a külföldi partneregyetemeken és ennek keretében interkulturális tapasztalatokat szerezhessenek. A külföldi részképzés Erasmus+ és más intézményi kétoldalú szerződés biztosította együttműködés keretében valósulhat meg. Nem nyújtható be pályázat a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségek esetében (http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek).
A részképzés során szemeszterenként 20 ECTS, trimeszterek esetében 15 ETCS teljesítése kötelező az ösztöndíjas hallgatók számára.
Ösztöndíj időtartama: min. 3 – max. 5 hónap (indokolt esetben 12 hónap is lehet)
Pályázatok benyújtására jogosultak:
– hallgatók nyújthatnak be akik minimum 2 lezárt félévvel rendelkeznek, mester – és doktori képzés esetében 1 lezárt szemeszter is elegendő,
– emellett be kell nyújtani az Erasmus+ részképzésre vonatkozó pályázatot is a Campus Mundi pályázattal egyidejűleg.
Az ösztöndíj összege 186 000 – 277 200 Ft között mozog.

Kiegészítő pályázati lehetőségek:
1. Stipendium Hungaricum országba kiutazó hallgatók útiköltség-támogatása
A támogatás összege Budapest és az adott ország fővárosa közötti távolság függvényében változik.
2. Szociális kiegészítő támogatás
A szociálisan rászoruló hallgatók kiválasztása elsődleges és másodlagos szempontrendszer alapján történik.
Elsődleges szempontok:
– a felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóként vagy esélyegyenlőség okán járó többletpontokat kapott, vagy
– az elmúlt két tanév valamelyik félévében Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesül(t), vagy rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesül(t), vagy HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója (volt), vagy az „Út a felsőoktatásba” – „Út a diplomához” pályázat kedvezményezett hallgatója (volt), vagy a Roma szakkollégium tagja (volt), vagy
– felsőfokú tanulmányai megkezdésekor szociális alapon iskolakezdő alaptámogatásban részesült.
Másodlagos szempont: a hallgató a 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet által meghatározott kedvez-ményezett települések egyikének állandó lakosa.
A támogatás összege alacsony, közepes és magas megélhetési költségű országok esetében 31 000 Ft/hó; egyéb országokba 22 800 Ft/hó.
3. Tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élő hallgatók kiegészítő támogatása
A látássérült, mozgássérült, hallássérült, cukorbeteg, tej- vagy lisztérzékeny, illetve fogyatékossággal élő vagy a betegségük miatt folyamatos orvosi felügyeletre szoruló személyek a betegségükből vagy speciális helyzetükből adódó, a külföldi tartózkodás során felmerülő többletköltségek finanszírozásához nyújthatnak be támogatási igényt, amennyiben a betegségük igazolhatóan jelentős többletköltsége-ket okoz a külföldi tartózkodás során az átlagos külföldi megélhetési költségekhez képest.
A kiegészítő támogatásra való jelentkezés egy meghatározott űrlap alapján történik, melyen fel kell tüntetni az igényelt összeget, felhasználásának a módját és indokát a jogosultságnak.
Támogatás összege:
– enyhe betegség vagy fogyatékosság esetén legfeljebb 40 000 Ft/hó
– közepesen súlyos betegség vagy fogyatékosság esetén legfeljebb 80 000 Ft/hó
– súlyos betegség vagy fogyatékosság esetén legfeljebb 150 000 Ft/hó
A pályázat benyújtása:
A www.scholarship.hu oldalon megtalálható pályázati űrlap kitöltésével és a szükséges mellékletek csatolásával lehetséges. Amennyiben a hallgató Erasmus+ partnerországban teljesítendő részképzésre pályázik, akkor az Erasmus+ részképzésre vonatkozó pályázatot is be kell nyújtania, az ELTE Erasmus+ ügyekkel foglalkozó szervezeti egységéhez, az ELTE Rektori Kabinet Nemzetközi Irodájához (RKNI). Ha egyéb célországot nevez meg a hallgató, akkor csak Campus Mundi pályázatot kell be-nyújtani, de előtte szükséges a RKNI-vel történő konzultáció.
A pályázatok benyújtásának határideje:
– tavaszi forduló: 2016. március 20. 23:00
– őszi forduló: 2016. szeptember 20. 23.00
A teljes pályázati leírás itt érhető el: http://www.tka.hu/docs/palyazatok/cmfelhivas_sms_modositas.pdf

III.2.Campus Mundi ösztöndíj külföldi szakmai gyakorlatra

A Campus Mundi szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók egy külföldi cégnél vagy egyéb fogadó szervezetnél teljesített szakmai gyakorlat során, olyan tapasztalatokra tegyenek szert, melyek a tanul-mányaikhoz szorosan kötődnek és a későbbiekben a magyar munkaerőpiacon kiemelkedő előnyt jelentenek. Mester- és doktori képzés esetében kutatási tevékenység is támogatható, amennyiben az szo-rosan kapcsolódik a pályázó tanulmányaihoz. Nem nyújtható be pályázat a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek.
A szakmai gyakorlat helyszíne:
A gyakorlat helyszíne bármely intézmény lehet, ahol a szakos tanulmányaihoz kötődően pályázó számára biztosított a szakmai gyakorlat vagy kutatási tevékenység végzése.
Pályázat benyújtására jogosult:
– aki alapképzés esetben 2 lezárt szemeszterrel rendelkezik, míg MA/MSc képzés esetében 1 lezárt félév elegendő és
– emellett aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek a pályázás időtartama alatt, Erasmus+ partnerországba tervezett szakmai gyakorlat esetében a pályázással egyidejűleg Erasmus+ szakmai gyakorlat-ra is szükséges pályázatot benyújtani.
Az ösztöndíj összege: 186 000 – 277 200 Ft/ hó között mozog.
Kiegészítő pályázati lehetőségek:
1. Stipendium Hungaricum országba kiutazó hallgatók útiköltség-támogatása
A támogatás összege Budapest és az adott ország fővárosa közötti távolság függvényében változik.
2. Szociális kiegészítő támogatás
A szociálisan rászoruló hallgatók kiválasztása elsődleges és másodlagos szempontrendszer alapján történik.
Elsődleges szempontok:
– a felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóként vagy esélyegyenlőség okán járó többletpontokat kapott, vagy
– az elmúlt két tanév valamelyik félévében Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesül(t), vagy rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesül(t), vagy HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója (volt), vagy az „Út a felsőoktatásba” – „Út a diplomához” pályázat kedvezményezett hallgatója (volt), vagy a Roma szakkollégium tagja (volt), vagy
– felsőfokú tanulmányai megkezdésekor szociális alapon iskolakezdő alaptámogatásban részesült.
Másodlagos szempont: a hallgató a 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet által meghatározott kedvez-ményezett települések egyikének állandó lakosa.
A támogatás összege alacsony, közepes és magas megélhetési költségű országok esetében 31 000 Ft/hó; egyéb országokba 22 800 Ft/hó.
3. Tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élő hallgatók kiegészítő támogatása
A látássérült, mozgássérült, hallássérült, cukorbeteg, tej- vagy lisztérzékeny, illetve fogyatékossággal élő vagy a betegségük miatt folyamatos orvosi felügyeletre szoruló személyek a betegségükből vagy speciális helyzetükből adódó, a külföldi tartózkodás során felmerülő többletköltségek finanszírozásához nyújthatnak be támogatási igényt, amennyiben a betegségük igazolhatóan jelentős többletköltsége-ket okoz a külföldi tartózkodás során az átlagos külföldi megélhetési költségekhez képest.
A kiegészítő támogatásra való jelentkezés egy meghatározott űrlap alapján történik, melyen fel kell tüntetni az igényelt összeget, felhasználásának a módját és indokát a jogosultságnak.
Támogatás összege:
– enyhe betegség vagy fogyatékosság esetén legfeljebb 40 000 Ft/hó
– közepesen súlyos betegség vagy fogyatékosság esetén legfeljebb 80 000 Ft/hó
– súlyos betegség vagy fogyatékosság esetén legfeljebb 150 000 Ft/hó
A pályázat benyújtása:
A www.scholarship.hu oldalon megtalálható pályázati űrlap kitöltésével és a szükséges mellékletek csatolásával lehetséges. Amennyiben a hallgató Erasmus+ partnerországban teljesítendő részképzésre pályázik, akkor az Erasmus+ részképzésre vonatkozó pályázatot is be kell nyújtania, az ELTE Erasmus+ ügyekkel foglalkozó szervezeti egységéhez, az ELTE Rektori Kabinet Nemzetközi Irodájához (RKNI). Ha egyéb célországot nevez meg a hallgató, akkor csak Campus Mundi pályázatot kell be-nyújtani, de előtte szükséges a RKNI-vel történő konzultáció.
A pályázatok benyújtásának határideje:
– tavaszi forduló: 2016. március 20. 23:00
– őszi forduló: 2016. szeptember 20. 23:00
Pályázati kiírás: http://www.tka.hu/docs/palyazatok/cmfelhivas_smp_modositas.pdf

III.3. Campus Mundi ösztöndíj rövid külföldi tanulmányútra

Az ösztöndíj hallgatóknak tudományos diákkonferenciákon, rövid távú képzéseken vagy közös tanulmányi és kutatási projektekben való részvételét segíti. Kifejezetten ajánlott szakdolgozat vagy diszszertáció megírásához szükséges tanulmányút megvalósításához is, illetve nemzetközi tudományos konferencián történő előadás megtartásának anyagi támogatásának beszerzéséhez.
A külföldi rövid tanulmányút hossza 2-90 nap között lehet.
A pályázat benyújtásának feltétele:
– alapképzésen résztvevő hallgató esetében 3 lezárt félévvel kell rendelkezni, mesterképzés esetében 1 lezárt szemeszter is elegendő,
– aktív hallatói jogviszony és
– az oktatás nyelvéből legalább komplex középszintű (B2) nyelvvizsga.
Az ösztöndíj összege: 6510 és 24 800 Ft/nap közötti összeg lehet, emellett 1000 km-nél távolabbi utazás esetében útiköltség-támogatásra is lehet pályázni.
A pályázatok benyújtásának határideje:
– tavaszi forduló: 2016. április 10. 23:00
– őszi forduló: 2016. október 20. 23:00
Hasznos linkek:
http://www.tka.hu/palyazatok/4811/campus-mundi
www.campusmundi.hu

IV. Stipendium Hungaricum

A program célja a magyar felsőoktatás nemzetközisítése, minőségének fejlesztése és a tudományos elit nemzetközi kapcsolatainak kialakítása.
Magyarország és a partnerországok oktatásért felelős minisztériumai közötti megállapodás, melynek keretében a részvevő államok a kvótáknak meghatározott számú hallgatót jelölhetnek ösztöndíjra. a hallgatók az ország közi megállapodásokban rögzített tudományterületeken, rész- vagy teljes képzésen vehetnek részt alap-, mester- vagy doktori szinten.
Az ösztöndíj típusai:

A részképzésen résztvevő hallgatók tanúsítványt kapnak a Stipendium Hungaricum program teljesítéséről, míg a teljes képzés végén az ösztöndíjasok diplomát szereznek az ösztöndíjas időszak sikeres befejezésével.
Az ösztöndíj összege:
– alap- és mesterképzés esetében: 40 460 Ft/hó (max. 12 hónapra)
– posztgraduális/doktori képzés esetében: 100 000 Ft/hó (max. 12 hónapra)
Kiegészítő támogatás: a sikeres pályázók kollégiumi elhelyezést kérhetnek, amennyiben erre nincs lehetőség 30 000 Ft értékű kiegészítő támogatásra tarthatnak igényt a jelentkezők az ösztöndíj teljes időtartamára.
Célországok:
– részképzés esetében: Fehéroroszország, Kambodzsa, Kína, Grúzia, India, Irán, Japán, Korea, Laosz, Libanon, Mexikó, Mongólia, Mianmar, Törökország, Vietnám.
– teljes képzés esetében: Algéria, Angola, Argentína, Fehéroroszország, Bosznia és Hercegovina, Kambodzsa, Kína, Kolumbia, Ecuador, Egyiptom, Etiópia, Grúzia, Ghána, India, Indonézia, Irán, Irak, Japán, Jordánia, Kazahsztán, Kenya, Korea, Koszovó, Laosz, Libanon, Macedónia, Mexikó, Moldva, Mongólia, Mianmar, Namíbia, Pakisztán, Palesztina, Fülöp-szigetek, Oroszország, Szerbia, Szíria, Tunézia, Türkmenisztán, Ukrajna, Uruguay, Vietnám, Jemen.
Megpályázható tudományterületek országonként: http://www.tka.hu/international-programmes/3554/sending-partners-and-sup…
Részletesebb információkért: stipendiumhungaricum@tpf.hu
Hasznos linkek:
http://www.tka.hu/palyazatok/2962/stipendium-hungaricum
www.stipendiumhungaricum.hu

V. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj

A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj egy kitűnő lehetőség főként kutatóknak, MA/MSc diplomával rendelkezőknek, művészeknek, PhD/DLA hallgatóknak és tudományos fokozattal rendelkezőknek. Az ösztöndíj fő célja, hogy lehetővé tegye a jelentkezők külföldi résztovábbképzését elismert külföldi kutatóhelyeken, alkotóműhelyekben, illetve egyéb szorosan szakmai tevékenységükhöz kötődő munkalehetőségek formájában.
A pályázó megválaszthatja a célországot, a 3-8 hónapig tartó utazása céljául, amely alatt alkotómunka, kutatás, műfordítás és posztgraduális képzés folytatható. Az ösztöndíjat az pályázhatja meg, aki eddigi szakmai tevékenységével – lehetőség szerint a PhD/DLA fokozat megszerzésével, publikációjával, egyéb alkotásaival és eredményeivel – korábban már bizonyította kiemelkedő szakmai képességeit és 40 évnél nem idősebb. A nyertes ösztöndíjasok anyagi támogatásban, szállás- és útiköltség támogatásban részesülnek.
Pályázni bármely tudományterület vonatkozásában lehet, az elbírálás azonban két kategóriában történik:
1. Perdoktori kategória, amelyben előnyt élveznek a posztgraduális képzésben résztvevők, disszertációjukon dolgozó hallgatók.
2. Posztgraduális kategória (PhD fokozatot szerzett kutatók vagy DLA fokozattal rendelkező művészek kategóriája).
A pályázatot online és postai úton egyaránt be kell nyújtani.
Hasznos linkek:
https://cwp.scholarship.hu
http://www.tka.hu/palyazatok/3004/magyar-allami-eotvos-osztondij

VI. További ösztöndíjak Európába

VI.1. DAAD

A DAAD a Németország beli egyetemek és főiskolák közös nemzetközi intézménye, mely német nyelvtanfolyamokkal és ösztöndíjakkal foglalkozik.
A DAAD nyári egyetemi ösztöndíj hallgatóknak és diplomásoknak:
Az ösztöndíj keretében 3-4 hetet tölthetnek el a sikeres pályázók egy németországi egyetemen vagy főiskolán. Alapképzésen résztvevő (BA/BSc) hallgatók másodévtől pályázhatnak, mesterképzéses (MA/MSc) hallgatók a mesterképzés 1. évében nyújthatnak be pályázatot.
A pályázás a DAAD portálon keresztül online történik.
Az ösztöndíj összege: 850 €, részösztöndíj: 250 €, utazási támogatás: 200 €.
Hasznos link:http://www.daad.info.hu/mstipendiendaadhsk.html
DAAD ösztöndíjak diplomásoknak:
1. Graduális tanulmányi ösztöndíj bármely tudományterület számára:
A sikeres pályázók 10- 24 hónap időtartamú németországi mester- és/vagy egyéb graduális képzésen vehet részt Németországban. Pályázásra a magyar felsőoktatási intézmények végzős hallgatói vagy diplomásai jogosultak, akik felvételt nyertek Németországban egy mester- vagy másoddiplomás képzésre.
Ösztöndíj összege havonta 750 €, egyszeri utazási támogatás: 200 €, tandíj kiegészítés szemesztere-ként: max. 500 €.
Hasznos link: http://www.daad.info.hu/mstipendiendaadstudien.html
2. Kutatói ösztöndíj doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak:
A sikeres pályázó 1-10 hónap időtartamú kutatást végezhet egy német fogadó professzor felügyeletével; kivételes esetekben a hallgatók teljes doktori programon is részt vehetnek, melynek időtartama 3 év. Az ösztöndíj főként doktoranduszok számára szól, akik PhD képzésen vesznek részt Magyarországon, azonban pályázni az utolsó tanulmányi év alatt is lehetséges.
Az ösztöndíj összege:
– diplomásoknak, havonta: 750 €, egyszeri utazási támogatás 200 €
– doktoranduszoknak, havonta: 1000 €, egyszeri utazási támogatás: 200 €
Hasznos link: http://www.daad.info.hu/mstipendiendaadforschung.html
Az ösztöndíjak pályázási határideje mindig november 15, az ösztöndíjasok kiválasztása február végére várható. A pályázatok beadása online a DAAD portálon keresztül történik, illetve postai úton a Tem-pus Közalapítványnál.
DAAD további programjai:
Csoportos tanulmányút Németországba
Az ösztöndíj célja, hogy a részvevő hallgatók szakmai ismeretei növekedjenek a Németországban el-töltött néhány hét alatt, melynek keretében előadásokon és tanulmányi beszélgetéseken vehetnek részt.
A pályázatokat online formában a DAAD honlapján keresztül kell benyújtani.
Az ösztöndíj összege: 50 € nap/fő.
Hasznos link: http://www.daad.info.hu/mstipendiendaad.html
Szakmai gyakorlat a természettudományi- mérnök-, mezőgazdasági-, és erőgazdálkodási szakos hallgatók részére (IAESTE):
A hallgatók 2-3 hetes szakmai gyakorlaton vehetnek részt vállalkozásoknál, kutatóintézeteknél és felsőoktatási intézményekben. A pályázati feltételekről a magyar IAESTE bizottság dönt.
Részletesebb információkért: board@iaeste.hu
DAAD Berlini Művészeti ösztöndíj:
A DAAD ösztöndíjprogramja nemzetközileg is elismert művészek számára szól. A programon képesítéssel/szakképzettséggel rendelkező képzőművészek, írók, zeneszerzők 12 hónapot tölthetnek el Berlinben, míg a filmkészítők 6 hónapra utazhatnak ki.
Részletesebb információkért: bkp.berlin@daad.de
A fentebb említett ösztöndíjak részletes információi megtalálhatóak: http://www.daad.info.hu

VI.2.Collegium Hungaricum

Az ösztöndíj keretében a pályázók a bécsi központi közgyűjteményekben, levél- és kézirattárakban, könyvtárakban, múzeumokban és egyetemi vagy állami kutatóhelyeken végezhetnek általános elméleti, forrásfeltáró és forrásfeldolgozó kutatásokat.
Az ösztöndíj főként a XVI-XX. századi magyar történelem, gazdaságtörténet, várostörténet, művelő-dés, irodalom, művészet, filozófia, pszichológia és jogtudomány iránt érdeklődő MA/MSc diplomával rendelkezők és kutatók számára ajánlott.
Az ösztöndíjas időszakot a pályázók Ausztriában tölthetik el.
A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek azon kutatók, akik az alábbi területekkel foglakoznak:
– középkori Hungarica-feltárás, illetve a magyarországi és közép-európai humanisták kapcsolatai
– a Habsburg Birodalom és az Oszmán Birodalom közötti kulturális és diplomáciai kapcsolatok kora újkori története (különösképpen a vallásosság politikai és kulturális szempontjai, valamint a köz-ponti hatalom és a rendiség viszonylata)
– az Osztrák-Magyar Monarchia létrejötte és a Monarchia története, illetve a Monarchia városainak összehasonlító története
Az ösztöndíj összege: 150 000 Ft/hó, a külföldi szállást a Collegium Hungaricum biztosítja.
A pályázatok benyújtásának határideje: általában október közepére esik.
Hasznos linkek:
http://www.tka.hu/palyazatok/3006/collegium-hungaricum
http://www.tka.hu/docs/palyazatok/01palyazati_felhivas_becsi_ch_2016.pdf

VI.3. Mummert ösztöndíj

A többéves ösztöndíj mérnök, természettudós és közgazdász hallgatókat támogat. Az alapítvány a Robert Bosch Stiftung keretében közép- és kelet-európai diákokat támogat két és fél éves, kölni és aacheni mesterképzéseken.
Kik pályázhatnak?
– magyar állampolgár
– BSc szintű végzettséggel rendelkezik vagy BSc tanulmányinak az utolsó évében lévő műszaki-, természettudományi- vagy gazdaságtudományi tanulmányokat folytat, illetve turizmust hallgató hallga-tó
– kiemelkedő tanulmányi eredményekkel rendelkezik és jó matematikai készségei vannak
– magas szintű angol és német nyelvtudással rendelkezik
Az ösztöndíj keretében a résztvevők 850-900 € ösztöndíjat kapnak havonta, mely kiegészíthető kutatási támogatással (228 €), utazási támogatással (150-250 €), egyéb eszközök biztosításával (700 €), valamint baleset- és betegségbiztosítással.
Az ösztöndíj fő célja, hogy a jövő vezető mérnökeit, természettudósait és közgazdászait képezze, így a tanulmányok mellett az ösztöndíj részét képezi 4-5 hónapos szakmai gyakorlat egy német vezető vállalatnál.
A pályázás minden év szeptember 1-november 1 között tart.
További információkért:
http://to.ttk.elte.hu/rochus-und-beatrice-mummert-stiftung-osztondij
Edith Wolf
Email: mummertstipendium@bosch-stiftung.de
Telefon: +49 (0) 711/460 84-976
www.mummertstiftung.de

VI.4. Visegrádi ösztöndíjprogram

A Visegrádi Négyek által alapított ösztöndíjalap a mesterképzésen, illetve a posztgraduális képzéseken résztvevő hallgatókat tanulmányit támogatja Csehországban, Lengyelországban és Szlovákiában, 1-4 szemeszterig terjedő időtartamban.
A sikeres pályázók 2 300 €/szemeszter ösztöndíjban részesülnek. A magyar hallgatók a visegrádi országokon belül Csehországba, Lengyelországba és Lengyelországba pályázhatnak, míg a visegrádi országokon kívül Albánia, Örményország, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Bosznia-Hercegovina, Grúzia, Koszovó, Macedónia, Moldova, Montenegró, Oroszország és Ukrajna szerepel a lehetőségek között.
A pályázatokat 2016. január 1-ig kell benyújtani.

VI.5. EIT ICT Labs

Az Európai Innovációs Intézet és Technológiai Intézet létrejöttével az Európai Unió vezető egyetemei, kutatóintézetei és vállalatai tevékenységüknek az összehangolását tűzték ki fő céljuknak, mindezen keresztül lökést adva az európai innovációnak.
EIT ICT Labs által nyújtott lehetőségek:
1. Műszaki szakirányok
Az ösztöndíj keretében a hallgatók kétéves mesterképzésen vehetnek részt két európai ország egy-egy vezető egyetemén. A mesterképzés második évét az ELTE-n eltöltő hallgatók három szakirány közül választhatnak:
– szolgáltatásközpontú programtervezés (Service Design and Engineering – SDE),
– biztonság és adatvédelem (Security and Privacy – S&P).
Hasznos linkek:
http://ictlabs.elte.hu/_old/index.php?id=muszaki-szakiranyok
2. Innováció és vállalkozói ismeretek minorképzés
A jelentkező hallgatók minorképzése négy részből tevődik össze:
1. Innováció és vállalkozói ismeretek alapkurzus (5-8 ECTS)
2. Üzleti fejlesztési ismeretek (7-10 ECTS)
3. Nyári egyetem (4 ECTS)
A nyári egyetemeken a hallgatók összekapcsolása történik, olyan üzleti partnerekkel, akik segítik a hallgatók, fiatal vállalkozók és oktatók esze- és tapasztalatcseréjét.
Az alábbi témák közül választatnak az érdeklődők:
– Számítási felhő (Future Cloud),
– Kiber-fizikai rendszerek (Cyber-Physical Systems),
– A jövő digitális városai (Smart Cities and Living Areas),
– Egészség és életminőség (Health & Wellbeing),
– Intelligens mobilitás és szállítási rendszerek (Intelligent Mobility and Transportation Systems),
– Internetes technológiák és architektúrák (Internet Technologies & Architecture),
– A jövő tömegkommunikációjának hálózati megoldásai (Future Networking Solutions),
– A magánszféra védelme, biztonság és bizalom az információs társadalomban (Privacy, Security & Trust),
– Okos energetikai rendszerek és okos életterek (Smart Energy Systems, Smart Spaces).
4. Választható kurzus – Diploma írása specifikáció témájában (Innováció és vállalkozói ismeretek) (6 ECTS)
Hasznos linkek: http://ictlabs.elte.hu/_old/index.php?id=innova-cia-a-s-va-llalkoza-i-is…
A jelentkezés feltételei:
– igazolás az informatikus, villamosmérnöki vagy matematikus BSc diplomáról
– nemzetközileg elismert B2-es nyelvvizsga
A jelentkezés online felületen történik.
Általános tájékoztatásért keresd fel a http://ictlabs.elte.hu/_old/index.php?id=eit-ikt-laborok

VII. Ösztöndíjak az Amerikai Egyesült Államokba

VII.1. Fulbright

J. William Fulbright amerikai szenátorról elnevezett program, mely egy tanévre kínál posztgraduális hallgatói, oktatói és kutatói ösztöndíjakat az Amerikai Egyesült Államokba. A csereprogram autonóm módon a kétoldalú államközi egyezmény alapján működik, egy nyitott pályázati rendszerrel.
A pályázat elsősorban azoknak ajánlott, akik az Egyesült Államokban szeretnének oktatni, kutatni vagy tanulmányokat folytatni, akár tudományos, akár művészeti területeken. A program természetesen főként azok számára ajánlott, akik akadémiai pályára kívánnak lépni a jövőben. A Fulbright ösztöndíj a legismertebb amerikai ösztöndíj, így értelemszerűen a verseny is itt a legnagyobb, azonban egy kitű-nő kutatási tervvel bárkinek elérhető.
Posztgraduális hallgatói ösztöndíjak:
Az ösztöndíj továbbtanulási, illetve kutatási lehetőséget biztosít a pályázóknak bármely tudományterületen vagy művészeti ágban.
A pályázók maguk választhatják ki az egyetemet, ahol sikeres pályázás esetében tanulmányokat szeretnének folytatni.
Az ösztöndíj időtartama: max. 9 hónap (egy tanév).
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság;
• minimum BA vagy BSc diploma, azonban az MA, illetve az MSc szintű végzettséggel rendelkezők előnyt élveznek; fontos kiemelni, hogy PhD hallgatók számára ezen lehetőség nem áll rendelkezés-re;
• a tanulmányok folytatásához megfelelő angol nyelvtudás;
• ajánlólevelek és orvosi igazolás;
• J-1 vízum jogosultság (exchange visitor vízum);
• a tervezett kutatási programot érintően más teljes ösztöndíj nem vehető igénybe; természetesen más ösztöndíjra is lehet pályázatot is benyújtani, azonnal értesíts mellett a Fulbright Bizottság részére;
• az ösztöndíj elnyerését követően négy éve elteltével újból benyújtható a pályázat;
• a Fulbright Bizottság amerikai intézményben megkezdett tanulmányokat nem támogat, továbbá a pályázat csak az Egyesült Államokban megszerzett diplomát követő négy év elteltével lehet pályázatot benyújtani;
• további kitétel, hogy azon személyek akik letelepedési engedéllyel (zöld kártyával) rendelkeznek, illetve ezért folyamodtak szintén nem jelentkezhetnek;
• az ösztöndíjas tevékenységet abban a tanévben kell teljesíteni, amelyre a pályázó a jelentkezését beadta.
Az ösztöndíj mértéke:
– havi ösztöndíj: 1 280 – 2 100 $/hó egyetemtől függően
– kezdeti anyagi támogatás (egyszeri): 500 $
– szakkönyvvásárlási és kutatási támogatás (egyszeri): 600 $ (egy tanévre)/400 $ (egy szemeszterre)
– kiutazó családtagoknak adható hozzájárulás: 100 $ – egy családtag esetén, 200 $ – két vagy több családtag esetén
– tandíjtámogatás: max. 15 000 $/tanév
– egy retúr repülőjegy Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok között: repülőjegy 50% – a
– az egészségügyi és balesetbiztosítást a U.S Department of State fedezi.
A csereprogramot az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériuma koordinálja.
Pályázati anyag:
Minden űrlapot – melyek a világ valamennyi pontján egységes – 3 példányban kell leadni, melyek körül egy eredeti és kettő másolat.
• A pályázati űrlapot angol nyelven, hiánytalanul kitöltött formában kell benyújtani.
• Report of Proficiency in English nyomtatvány.
• Minimum 4 ajánlólevél angol nyelven, ezen számot nem tanácsos túlságosan túllépni.
• A hallgatói tanulmányok alatti összes leckekönyv – a már megkezdett, folyamatban lévő tanulmányok leckekönyvei is -, valamint a megszerzett diploma hitelesített másolata és hiteles angol fordítása.
• Egy évnél nem régebbi TOEFL nyelvvizsga bizonyítvány (www.examenglish.com/TOEFL).
Pályázati határidő: 2016. május 23. (2016. július 15-ig kell megszerezni a diplomát)
Egyéb tudnivalók és hasznos tanácsok:
Általános követelmény a TOEFL nyelvvizsga letéte. A Fulbright program keretében sok különböző ösztöndíj-pályázat kerül meghirdetésre, éppen ezért érdemes a pályázás előtt az aktuális lehetőségeket áttekinteni. További hasznos információkat szerezhetnek be az érdeklődők a budapesti Fulbright-iroda munkatársaitól, aki készségesen válaszolnak az érdeklődők valamennyi kérdésére az ösztöndíjjal kap-csolatban, illetve a TOEFL nyelvvizsgára is segítik a felkészülést.
Kiemelt közös ösztöndíjak a Fulbright Bizottság támogatásában:
1. Fulbright – Purdue University STEM ösztöndíj – IK:
Az ösztöndíj keretében évente két posztgraduális hallgató tanulhat a Purdue University mérnöki karán (collage of Engineering). Mester és PhD szintű tanulmányok folytatása lehetséges műszaki, mérnöki tudományok és matematika területén.
2. Fulbright – Southern Illinois University (SIU) ösztöndíj – IK, TTK:
Az ösztöndíjnak köszöngetően egy hallgató folytathat vízügyi tanulmányok (Watershed Science) posztgraduális képzést a Southern Illinois University-n. Olyan hallgatók jelentkezése lehetséges akik érdeklődnek a építőmérnöki tanulmányok, hidrológia, biológia, állattan, földrajzi információs rendszerek, vagy más területek, melyek kapcsolódnak a folyók, vízválasztók, folyó helyreállítás és fenntart-ható biodiverzitás tanulmányozásához.
3. Fulbright – Texas Christian University (TCU) közös ösztöndíjak – BTK, BGGYK, PPK, TTK:
A Fulbright Texas Christian University-vel kötött megállapodása keretében három hallgató folytathat posztgraduális képzést mester és PhD szinten:
Alábbi képzési területeken van lehetőség jelentkezni:
angol nyelv és irodalom, beszédpatológia, biológia, bölcsészettudományok, kommunikáció, fizika és csillagászat, geológia, kémia, képzőművészet és művészettörténet, kineziológia, környezetvédelem, matematika, oktatás és oktatásszervezés, pszichológia, reklám/PR, számvitel, történelem, újságírás és tömegkommunikáció, üzleti tudományok és zene.
4. Fulbright – Turányi ösztöndíj – University of Houston – ÁJK, BTK, IK, TTK, TáTK:
A Turányi ösztöndíj keretében a hallgatók posztgraduális képzést folytathatnak a University of Hous-ton összes oktatási programján, melyek közül a Fulbright Bizottság a következőket ajánlja:
– energiatudományok,
– jogtudomány (különösen egészségügyi jog és szerzői jog),
– oktatás,
– üzleti tudományok,
– műszaki tudományok,
– vizuális kommunikáció,
– gyógyszerészet,
– nanotechnológia,
– anyagtudomány,
– pszichológia,
– történelem, és
– közgazdaságtan
5. Fulbright – University of Houston STEM ösztöndíj – IK, TTK:
A University of Houston és a Fulbright Bizottság a műszaki, mérnöki tudományok és matematika terü-letén kiemelkedő tudású hallgatók számára kialakított egy speciális ösztöndíjat, mely mester és PhD szintű tanulmányok folytatását és a PhD fokozat megszerzéséhez szükséges kutatások végzését teszi lehetővé.
Hasznos linkek:
http://www.fulbright.hu

VII.2. HAESF

A HAESF egyetemi ösztöndíj – program – az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának vezérletével – 6 hónapos gyakorlati lehetőségeket kínál amerikai cégeknél, illetve non-profit szervezeteknél, a te-hetséges jelentkezők teljes anyagi támogatása mellett, melynek felső határa 30 000 USD/év. A program másik része, szintén 25 000 USD/félév összeggel olyan magyar állampolgárokat támogat, akik az USA egyetemein folytatnak tanulmányokat. Ezen összeg általánosa fedezi a kinti tandíjat, valamint a repülőjegyet Magyarország – USA távolságon, a közlekedést és az egészségbiztosítást.
A HAESF gyakornoki programjára olyan hallgatók jelentkezhetnek, akik
– öt éves osztatlan képzés esetében legalább három évet sikeresen teljesítettek, vagy
– a bolognai-rendszer keretében (3+2 éves rendszer) megszerezték a BA/BSc szintű diplomát és ugyanezen tudományterületen folytatnak MA/MSc szintű tanulmányokat, vagy
– olyan PhD hallgatók, akik 12 hónapja folytatják kutatási tevékenységüket, vagy
– olyan végzett hallgatók, akik nem több mint 6 hónapja szereztek diplomát osztatlan képzésen, vagy
– olyan végzett hallgatók, akik nem több mint 6 hónapja fejezték be MA/MSc tanulmányikat.
Mely tudományterületek művelői jelentkezhetnek:
– üzlet, közgazdaságtan és pénzügy,
– közigazgatás,
– természettudomány és társadalomtudomány,
– matematika, informatika stb.,
– orvostudomány,
– mezőgazdaság,
– művészet és kultúra,
– pszichológia,
– oktatás, valamint
– média és kommunikáció.
A jelentkezőknek magyar állampolgársággal és lakóhellyel kell rendelkeznie, valamint kitűnő angol nyelvtudás is szükséges.
Határidők:
1. Tavaszi szemeszter: október 15. 12:00
2. Őszi szemeszter: április 1. 12:00
A jelentkezők a pályázatuk benyújtását követően egy interjún vesznek részt, melynek során kiválasz-tásra kerülnek a sikeres jelentkezők. A pályázati anyag és az interjút követően kezdetét veszi az ‘elhelyezési folyamat’ (Placement Process), ahol a pályázónak a képességeihez leginkább illeszkedő gya-korlati hely megtalálása a cél.
A pályázati anyag összetételéről részletesen: http://www.haesf.org/professional/app_form.html
A program fő célja, hogy a magyar társadalom leendő kiválóságainak nyújtson lehetőséget, hogy nemzetközi szinten is szakmai tapasztalatra tehessenek szert és ezáltal járulhassanak hozzá Magyarország fejlődéséhez.
A sikeres pályázók a szakterületükhöz kapcsolódóan vehetnek részt szakmai gyakorlaton, mely a szakmai és egyéni fejlődésüket lendíti előre. Emellett a fejleszthetik a vezetői készségüket és interkulturális kommunikációs képességeiket, illetve tökéletesíthetik angol nyelvtudásukat is ehhez kapcsolódóan. Ezen főbb pontok mellett haladva az ösztöndíj egyértelműen hozzájárul jövőbeli sikereikhez, amennyiben a magyar munkaerőpiacon kerül mindez kamatoztatásra.
A pályázás a jelentkezők által kiválasztott egyetemre történik, illetve kiválasztott cégek és non-profit szervezetek irányába. A HAESF ettől függetlenül meghatározhatja a nyertesek kiválasztását főként annak megfelelően, hogy mennyire illeszkedik a pályázat az általuk kitűzött célok keretei közé.
A pályázónak magyar útlevéllel kell rendelkeznie és magyarországi diplomával kell rendelkeznie az amerikai tanulmányok megkezdését megelőzően.
Hasznos linkek:
http://www.haesf.org/

VII.3. Keller Ösztöndíj

A Keller Alapítvány 1991 óta teszi lehetővé az ELTE hallgatói számára, hogy az Egyesült Államok beli Trinity Collage -ban, illetve Bard Collage-ban végezzenek résztanulmányokat.
Az ösztöndíj a tanulmányok egyéves tandíját és egyéb költségek fedezése mellett, egyszeri oda-vissza repülőutat, a szállást, az ellátást, valamint laptop és megfelelő mennyiségű zsebpénzt biztosít a sikeres jelentkezők számára. Az ösztöndíj szakmai gyakorlati lehetőséget is biztosít. A helyek az ELTE BTK, IK, PPK, TáTK, TTK és TÓK hallgatói pályázhatnak. Az adott évre vonatkozó keretszámok minden év januárjában vállnak elérhetővé, illette az amerikai követelményeknek megfelelő TOEFL ITP nyelv-vizsga lehetőséget is biztosítanak a jelentkezőknek.
A jelentkezők kétfordulós felvételi interjún vesznek részt, mely után az Alapítvány részletes visszajelzéssel látja el a hallgatókat. A lehetőség minden hallgató számára nyitott, akik megfelelnek az Alapítvány által támasztott követelményeknek, melyek az alábbiak:
• a jelentkező hallgató életkora nem lehet több, mint 24 év;
• min. 4 lezárt félév;
• min. 4,2-es görgetett átlag, azaz a kredites súlyozás nélküli átlag, minden korábban bármely egyetemen elvégzett felsőoktatási tanegységet beleértve, BSc és MSc hallgatók esetében 3,8-as kumulált átlag is elegendő;
• min. 100 pontot kell elérni a az Internetbased típusú TOEFL nyelvvizsgán vagy ennek megfelelő pontszám más típusú TOEFL nyelvvizsgán, vagy Cambridge Proficiency vagy IELTS nyelvvizsgával kell rendelkeznie a jelentkezőnek;
• a jelentkező hallgató nem hallgatott át még korábban egy tanévnél hosszabban az USA egyetemein vagy főiskoláin, vagy más angol anyanyelvű országban, illetve nem folytatott középiskolai vagy egyéb előoktatási tanulmányokat a pályázást megelőző két évben az Amerikai Egyesült Államokban;
• két angol nyelvű tanári ajánlás;
• indexmásolat és ennek hivatalos fordítása;
• kitöltött jelentkezési lap két esszével.
A pályázás minden esetben online felülete történik.
A érdeklődőknek jelentkezés előtt mindenképpen érdemes részletesen tanulmányozni a programot és a résztvevő egyetemek honlapját.
Jelentkezés határideje: 2016. március 25. 14:00
Hasznos linkek:
http://kellner-scholarship.hu
http://www.trincoll.edu/Pages/default.aspx
http://www.bard.edu/

VIII. Ösztöndíjak Ázsiába

VIII.1. ösztöndíjak Kínába

Kínai állami ösztöndíj az Európai Unió állampolgárai számára:
Az ösztöndíjra kínai nyelvet tanuló hallgatók, és a kínai nyelv iránt érdeklődők jelentkezhetnek. A részképzés ideje alatt a hallgató mentesül a tandíjfizetés alól, ingyen szállást és havi ösztöndíj juttatást kap. Az ösztöndíjkiírás minden év tavaszi félévében jelenik meg a Kínai Ösztöndíj Tanács honlapján (http://www.csc.edu.cn), valamint a Nemzeti Innovációs Hivatal honlapján (http://nkfih.gov.hu). A pályázók egyénileg, a jogviszonyt adó egyetemüktől függetlenül nyújtják be a pályázatot, a Kínai Tanszék tanárai a hallgató kérésére ajánlólevelet adnak.
Konfúciusz ösztöndíj:
Kínai Népköztársaságba szóló intenzív nyelvi képzés, azon hallgatók számára, akik a HSK beugrón és alap-középszintű vizsgán jó eredményt értek el. Az ösztöndíjakat a Konfúciusz Intézet koordinálja.
1. MA ösztöndíj, mint idegen nyelv szakos tanárképzésben részt venni kívánó hallgatóknak
A hallgatók két egyetemi tanévet tölthetnek el az ösztöndíj keretében Kínában.
Pályázati feltételek:
– kínai nyelvszakos BA diploma vagy
– legalább 180 pont HKS %-ös nyelvvizsgán és legalább 50 pont a HSKK középfokú nyelvvizsgán.
Határidők:
– őszi szemeszter: 2016. június 30.
– tavaszi szemeszter: 2016. december 31.
A sikeres pályázók szeptember 1-től vagy március 1-től kezdhetik meg tanulmányikat.
Az ösztöndíj összege: 3000 yuan, mely a tanulmányok függvényében csökkenthető vagy meg is von-ható.
2. Ösztöndíj egy egyetemi tanévre és MA ösztöndíj, mint idegen nyelv szakos tanárképzésben részt venni kívánó hallgatóknak – ösztöndíj kombináció
Az ösztöndíj segítségével 3 évet tölthetnek el a sikeres pályázók Kínában.
Pályázati feltételek:
– kínai nyelv szakos BA diploma vagy
– legalább 180 pont HSK 3-as nyelvvizsgán és legalább 60 pont a HSKK alapfokú nyelvvizsgán
Határidők:
– őszi szemeszter: 2016. június 30.
– tavaszi szemeszter: 2016. december 31.
A sikeres pályázók szeptember 1-től vagy március 1-től kezdhetik meg tanulmányaikat.
Az ösztöndíj összege: 2500 yuan, mely a tanulmányok függvényében csökkenthető vagy meg is von-ható.
3. BA ösztöndíj, mint idegen nyelv szakos tanárképzésben részt venni kiváló hallgatóknak
Az ösztöndíj 4 egyetemi tanévet foglal magába.
Pályázati feltételek:
– legalább 180 pont a HSK 3-as nyelvvizsgán,
– legalább 40 pont a HSKK középfokú nyelvvizsgán és
– érettségi vizsga
Az ösztöndíjra csak a 20. életévüket be nem töltött személyek pályázhatnak.
Határidők:
– őszi szemeszter: 2016. június 30.
– tavaszi szemeszter: 2016. december 31.
A sikeres pályázók szeptember 1-től vagy március 1-től kezdhetik meg tanulmányikat.
4. Ösztöndíj egy egyetemi tanévre
Az ösztöndíj 11 hónapra szól, amelyre a Konfúciusz Intézetek diákjai, nyelvtanárai, kínai szakos hall-gatói és a HSK nyelvvizsgán jól teljesítő vizsgázók pályázhatnak.
Pályázati feltételek:
– legalább 180 pont a HSK 3-as nyelvvizsgán ÉS legalább 60 pont a HSKK alapfokú nyelvvizsgán vagy
– legalább 180 pont a BCT (A) írásbeli, és legalább 180 pont a BCT szóbeli nyelvvizsgán.
Határidők:
– őszi szemeszter: 2016. június 30.
– tavaszi szemeszter: 2016. december 31.
A sikeres pályázók szeptember 1-től vagy március 1-től kezdhetik meg tanulmányaikat.
Az ösztöndíj összege: 2500 yuan, mely a tanulmányok függvényében csökkenthető vagy meg is von-ható.
5. Ösztöndíj egy egyetemi szemeszterre
A jelentkezők öt hónapot tölthetnek el Kínában.
Pályázati feltételek:
– legalább 120 pont a HSK 2-es nyelvvizsgán és
– legalább 40 pont a HSKK alapfokú nyelvvizsgán vagy
– legalább 100 pont a BCT (A) írásbeli, és legalább 120 pont a BCT szóbeli nyelvvizsgán, valamint
– a pályázatra csak olyan hallgatók pályázhatnak, akik korábban még nem folytatta Kínában tanulmányokat.
Határidők:
– őszi szemeszter: 2016. június 30. – a tanulmányok várható megkezdése: 2016. szeptember 1.
– tavaszi szemeszter: 2016. december 31. – a tanulmányok várható megkezdése: 2017. március 1.
Az ösztöndíj összege: 2500 yuan, mely a tanulmányok függvényében csökkenthető vagy meg is von-ható.
6. “4 hetes” Ösztöndíj
Az ösztöndíjasok a Kínában eltöltött idő alatt a kínai nyelv elsajátítására törekednek.
Az ösztöndíjra elsősorban a Konfúciusz Intézetek diákjai, nyelvtanárai, kínai szakos hallgatói és a HSK nyelvvizsgán jól teljesítő vizsgázók pályázhatnak. A jelentkezőnek továbbá rendelkeznie kell HSK vagy BCT eredménnyel és csak akkor pályázhatnak az ösztöndíjra, ha még korábban nem foly-tattak Kínában tanulmányokat.
Jelentkezési határidők:
– nyári időszakra: 2016. április 15.
– téli időszakra: 2016. szeptember 15.
Részletesebb információkért:
http://www.konfuciuszintezet.hu/index.php?menu=oktatas&almenu=oktat_oszt…
http://cis.chinese.cn
http://www.chinesetest.cn/index.do
Email: scholarships@hanban.org

VIII.2. ösztöndíjak Koerába

A koreai alapszakos és mesterszakos hallgatók az ELTE Távol-Keleti Intézete által koordinált ösztön-díjakból találhatják meg a hozzájuk leginkább illőt.
1. Korea Foundation
Az ösztöndíjat kimagasló teljesítményt nyújtó B hallgatók és MA hallgatók vehetik igénybe, mely kifejezetten a hallgatók ismereteinek elmélyítését és továbbképzését szolgálja.
Részletesebb információkkal az ELTE Távol-Keleti Intézete szolgálhat vagy keresd fel a http://www.kf.or.kr/?menuno=3241 oldalt.
2. Academy of Korean Studies
Az ösztöndíjprogramra koreai BA és MA szakos hallgatók jelentkezhetnek, akik az Academy of Kore-an Studies által kínált nyári részképzéseken vehetnek részt.
Részletesebb információkkal az ELTE Távol-Keleti Intézete szolgálhat vagy keresd fel a http://www.aks.ac.kr/home/index.do oldalt.
3. Koreai Állami Ösztöndíj – Korean Government Scholarship Program (KGSP):
A Koreai Állami Ösztöndíj a dél-koreai oktatás nemzetközisítését célozza, az ösztöndíj 1967-ben jött létre és azóta is töretlen sikereknek örvend.
Az ösztöndíj BA/BSc, MA/MSC és PhD szinten egyaránt lehet jelentkezni. A sikeres jelentkezők a tanulmányok megkezdése előtt 1 éves intenzív nyelvi kurzuson vesznek részt, az kiválasztott egyetem nyelvi centrumában.
Jelentkezés folyamata:
– szeptemberben megnyitásra kerül a jelentkezés BA/BSc szinten, MA és MSc képzések esetében februártól lehet jelentkezni
– eredmények: BA/BSc – január, MA/MSc – június
– tanulmányok megkezdése: BA/BSc – február, MA/MSc – augusztus
Az ösztöndíj magába foglalja, a repülőjegy árát, a megélhetési költségeket, a tandíjat, a nyelvi kurzus árát, egészség- és balesetbiztosítást.
4. Korean Government Support Program for Foreign Exchange Students
Az ösztöndíj a Dél-Koreában tanuló cserediákok támogatására jött létre, melynek fő célja, hogy a hallgatók jobban megismerkedhessenek a tanulmányik alatt a koreai kultúrával és oktatási rendszerrel, valamint a program céljai közé tartozik, hogy elmélyítse a kapcsolatot a résztvevő hallgató felsőoktatási intézménye és a koreai fogadó egyetem között.
A hallgatók 4 vagy 10 hónapot tölthetnek el Dél-Koreában, ahol az ösztöndíj a mindennapos kiadások mellett fedezi a repülőjegy árát, valamint az egészség- és balesetbiztosítást is.
A jelentkezés feltételei:
– a jelentkező nem folytathat teljes képzést Dél-Koreában
– min. 2 teljesített félévvel kell rendelkeznie a jelentkezéskor
– a kötelező nyelvi kurzus mellett, jelentkeznie kell a szakterületéhez kötődő egyéb órákra is az általa választott egyetemen
Hasznos link: http://www.studyinkorea.go.kr/en/main.do

VIII.3. ösztöndíjak Indonéziába

Dharmasiswa ösztöndíj
A Dharmasiswa ösztöndíjat az Indonéz kormány az Indonéziával diplomáciai kapcsolatot fenntartó országok diákjainak kínálja, az ösztöndíj koordinációjáért az ELTE Távol-Keleti Intézete felel. A program keretében többek között indonéz nyelvet, tradicionális zenét, táncot és kézművességet tanulhatnak a sikeres pályázók.
Az ösztöndíjról részletek a budapesti Indonéz Nagykövetség honlapján olvashatók: http://www.indonesia.hu

VIII.4. ösztöndíjak Japánba

Mizuta hallgatói ösztöndíj – BTK
Az ELTE és a japán Josai Egyetem kétoldalú megállapodása alapján az ELTE RH NKMO által koordinált Mizuta hallgatói ösztöndíjat az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektor helyettese írja ki.
Az oktatás minden szakon japánul folyik. A Josai International University-n néhány tantárgy esetében van kivétel, ezek oktatása angol nyelven történik a japán nyelvű képzésen belül. Olyan alapképzésben tanuló, japánul jól tudó hallgatók jelentkezését várják, akik elkötelezettek a japán-magyar kapcsolatok területén, érdeklődnek a helyi nyelv és kultúra iránt, és szeretnék szaktudásukat tökéletesíteni vala-mely tudományterületen.
Az ösztöndíj koordinációjáért az ELTE Távol-Keleti Intézete felel.
Waseda Egyetem hallgatói ösztöndíj
Az ELTE és a japán Waseda Egyetem megállapodásának értelmében egy tanévre egy alapképzésben tanuló hallgató vehet részt a Waseda Egyetem nyelvi programján (Intensive Japanese Language Pro-gram). Az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektor helyettese írja ki az ELTE RH NKMO által koordinált hallgatói ösztöndíjat olyan hallgatók számára, akik érdeklődnek a japán nyelv és kultúra iránt, és szeretnék japán nyelvtudásukat tökéletesíteni. A japán nyelv valamilyen szintű ismerete alap-feltétel. A hallgató fogadása egy többfordulós pályázati rendszerben dől el. A Waseda Egyetem és a japán állam ösztöndíjat is kínál a nyertes hallgatónak a tandíjmentes fogadáson kívül (Monbukagakusho, más néven MEXT kormányösztöndíj), melyről bővebb információt az alábbi oldal tartalmaz: http://www.waseda.jp/top/
A pályázatok benyújtásának a határideje februárra esik.
Heiwa-Nakajima ösztöndíj (Osaka Egyetem, MAPLE Program)
Az Osaka Egyetem egy teljes tanévre egy hallgatót tud fogadni a Heiwa Nakajima Alapítvány jóvoltá-ból. A MAPLE Program a Center for Japanese Language and Culture intézetének projektje . Olyan külföldi egyetemi hallgatók számára kínál lehetőséget, akik a japán nyelvtudásukat szeretnék tökélete-síteni, és érdeklődnek a japán kultúra iránt. A japán nyelv valamilyen szintű ismerete alapfeltétel.
A MAPLE Programról részletes információk a következő címen olvashatók: http://hnf.jp/shogaku/english/
Japán kormány nyelv és kultúra ösztöndíja MEXT (Monbukagakusho)
(egyetemi szint, részképzés)
A 18-30 év közötti, hazájuk egyetemén japán szakos, a hazatérés időpontjában beiratkozott egyetemi hallgatóknak meghirdetett ösztöndíj. Célja, hogy a diákok számára japán egyetemi részképzést tegyen lehetővé. A részképzés az egyetemek egyéves programjának keretében valósul meg. Japán nyelv tudása feltétele az ösztöndíj megpályázásának.
A pályázatok beérkezési határideje általában február hónapja. A pályázati procedúra menetrendjének része az írásbeli vizsga és szóbeli beszélgetés sikeres írásbeli esetén. A jelentkezéshez szükséges dokumentumok és egyéb információk a Japán Nagykövetség honlapján találhatók.
Részletesebb információkkal az ELTE Távol-Keleti Intézete szolgálhat.
Japán kormány kutatói ösztöndíja (posztgraduális szint)
Hazájuk egyetemén vagy főiskoláján diplomát szerzett, 35 éven aluli fiatalok számára meghirdetett ösztöndíj. Az állami ösztöndíjban részesülők 80%-át teszik ki a japán egyetemeken posztgraduális szintű oktatásban vagy kutatásban résztvevő külföldi diákok. Az ösztöndíjasok az első 6 hónap alatt felkészítő japán nyelvoktatáson vesznek részt, majd csatlakoznak az egyetem posztgraduális szintű szakirányú képzéséhez.
A képzés időtartama rendszerint maximum 2 év, de amennyiben valaki magasabb szintű tanulmányi fokozat megszerzése céljából meghatározott idejű képzésre felvételt nyer, a képzés időtartama meg-hosszabbítható.
A pályázatokat minden év májusáig kell benyújtani. További információk a Japán Nagykövetség hon-lapján találhatók.
Meiji egyetemi ösztöndíj:
Az ösztöndíj a Meiji japán egyetem és az ELTE kétoldalú megállapodása révén jött létre, melynek ke-retében a kiválasztott ösztöndíjas hallgató 1 félévet tölthet el Japánban.
Az ösztöndíj elnyeréséhez nem szükséges japán nyelvismeret ,amennyiben a kiválasztott képzésen az oktatás angol nyelven folyik (School of Political Science and Economics, School of Business Admin-istration, School of Global Japanese Studies (English Track), Graduate School of Governance Studies, Graduate School of Science and Technology, International Program in Architecture and Urban De-sign).
Angol nyelvű képzésre 2011. szeptemberénél nem régebbi TOEFL, IELTS, vagy Cambridge ESOL nyelvvizsgát bemutatni, japán nyelvű képzés esetében 2012- nél nem korábbi Japanese Language Pro-ficiency Test.
A pályázatokat minden év szeptemberéig kell benyújtani.
További információk: http://tatk.elte.hu/palyazatok/hallgatoi_dolgozoi?id=NW-417

VIII.5. ösztöndíjak Mongoliába

A Belső-ázsiai Tanszék hallgatóinak lehetősége van arra, hogy képzési ideje alatt egy félévet Mongóli-ában (Ulánbátorban) töltsenek. A fogadó fél általában a Mongol Állami Egyetem (Mongol Ulsiin Ix Surguuli röviden MUIS). A hallgatók a Mongóliában töltött félévet és az ott szerzett eredményeiket elismertethetik a tanszék tanáraival, így az beleszámít képzési idejükbe, de félév halasztásra is lehető-ség nyílik. Részképzésre, egy évben egyszer kerül sor. Ez rendszerint, a szeptembertől januárig tartó időszakot jelenti. A résztvevők száma, a min. 3 és max. 6 között évenként változhat. A részképzésre való jelentkezést mindenekelőtt a tanszékvezetővel kell közölni, aki a jelentkezők közt sorrendet állít fel. A sorrend felállításának három fő szempontja van.
1. Mongol nyelvtudás: A pályázat benyújtása előtt a jelentkezők nyelvtudását külön (ált. írásbeli) vizsgán méri fel a tanszékvezető
2. A szenioritás elve: azaz, felsőbb éves hallgatók, elsőbbséget élveznek az alsóbb évesekkel szem-ben. Így elméletileg előfordulhat, hogy a rangsor egy harmadéves hallgató javára dől egy, nála mongolul jobban tudó másodévessel szemben. Ennek az elvnek a lényege, hogy lehetőség szerint előbb vagy utóbb mindenki kijuthasson, aki szeretne. (A másodéves hallgató a következő évben megsokszorozódott esélyekkel indulhat a pályázaton.)
3. A szakhoz való tartozás: A mongóliai részképzésen nagyrészt mongol szakos hallgatók vesznek részt, de egy évben egy, maximum két más szakos hallgató is kiküldhető.
Hasznos link: www.scholarship.hu
Kutatói ösztöndíj Mongóliába
Az Ma vagy Msc diplomával rendelkezőknek szintén lehetőségük van arra, hogy a Balassi Intézet ösz-töndíjával kijussanak Mongóliába. Ez az ösztöndíj az előzővel szemben nem egy mongóliai egyetemi félév elvégzéséhez, hanem egy mongol oktatási intézmény, vagy kutató intézet beleegyezésével és támogatásával folytatott kutatásokhoz nyújt támogatást. A pályázat benyújtásához, a kutatói terven kívül, egy a kutatást befogadó Mongóliai intézmény fogadókészségét igazoló dokumentum is szüksé-ges.
Hasznos link: www.scholarship.hu

VIII.6. ösztöndíjak Vietnámba

1. PhD képzés – állami ösztöndíj:
Az ösztöndíj egy 12 hónapos szakmai továbbképzést és tudományos kiutazást foglal magába, melynek feltétele az egyetemi diploma. A kutatás valamennyi tudományágban végezhető.
A tanulmányok folytatásához magas szintű angol és/vagy vietnámi nyelvtudás szükséges.
A Magyar Ösztöndíj Bizottság támogatása mellett a sikeres pályázók utazási támogatást is kapnak, melyhez a fogadó fél biztosítja a szállást, a biztosítást és az ösztöndíjat (2 300 000 VD/hó).
Hasznos link: www.scholarship.hu
2. Részképzés – BTK (vietnámi nyelv és irodalom)
A 10 hónapos nyelvi tanulmányokra, olyan egyetemi hallgatók jelentkezését várják, akiknek tanulmá-nyaik még folyamatban vannak. Összesen 3 fő nyerheti el évente Magyarországon az ösztöndíjat, ori-entalisztikai tanulmányokat folytató hallgatókat előnyben részesítik. A tanulmányok jellege: vietnámi nyelv és irodalom.
A fogadó fél támogatja a kiutazást, valamint fizeti a biztosítást a vietnami tartózkodás ideje alatt, emel-lett kollégiumi szállást és havi 1 875 000 VD/hó ösztöndíjban részesülnek a résztvevők.
Az ösztöndíjak koordinációjáért a Balassi Intézet felel.

IX. Egyéb külföldi lehetőségek

IX.1. CCUSA

A CCUSA Magyarország két ellenállhatatlan lehetőséget biztosít azon hallgatók száméra, akik az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában szeretnének munkát vállalni, legyen szó akár nyári munkalehetőségről vagy egyéb szakterülethez kötődő gyakorlatról.
Nyári Tábori Munkák
A CCUSA fő profilja alapján már több mint 26 éve segíti a hallgatók nyári munkalehetőségét az USA-ban. A hallgatók olyan akkreditált táborokba tölthetnek el kb. két hónapot, ahol nem csak megismer-kedhetnek az amerikai multikulturalizmussal, de életre szóló kapcsolatokat is köthetnek a világ legkülönbözőbb pontjáról érkező többi táboroztatóval.
A CCUSA segítségével kiutazók J-1-es vízumot kapnak a kint tartózkodás idejére, szállást és teljes ellátást, baleset- és betegségbiztosítást a külföldi tartózkodási időtartamára, valamint a retúr repülője-gyet is a nyári munka honorációja mellett.
Részletesebb információkért keresd fel a http://www.ccusa.hu/PROGRAMJAINK/Camp-Counselors-USA vagy https://www.facebook.com/ccusahungary/ oldalt.
Nyári Gyakornoki Munkák
A CCUSA másik tevékenysége a hallgatók szakterületének megfelelő gyakorlat biztosítása az Ameri-kai Egyesült Államokban.
A program keretében olyan amerikai vezető vállalatoknál tölthetnek el 6-18 hónap közötti időt az ér-deklődők, mely a szakmai fejlődésüket nagyban elősegíti.
Főként az Üzlet, Menedzsment, Pénzügy vagy Kereskedelem (Business, Management, Finance, or Commerce) iránt érdeklődők jelentkezését várják.
A program előnyei:
– gyakorlati képzés az USA-ban 6-12 hónapos időszakra, mely során a vízumod biztosított
– magad választhatod ki a munkaadód
– a leggyorsabban fejlődő iparágak csúcstechnológiáival dolgozhatsz
– megismerkedhetsz az amerikai kultúrával, miközben Magyarország értékeinek és kultúrájának nagykövete lehetsz a munkád révén.
Hasznos link:
http://www.ccusa.hu/PROGRAMJAINK

IX.2.. Camp Leaders

A Camp Leaders csapata 2007 óta van jelen Magyarországon és a sikerül azóta is töretlen. A program segítségével a világ legkülönbözőbb államaiba, de főként az Amerikai Egyesült államokban töltheted a nyarad táboroztatás keretei között.
A jelentkezés feltételei:
– aktív hallgatói jogviszony 2016/2017-es tanévben, mely alatt alap, mester, osztatlan vagy doktori akkreditált képzést folytatsz
– amennyiben két lezárt féléved van a jelentkezéskor, akkor ennek átlaga nem lehet rosszabb mint 2,0
– társalgási szintű angol nyelvtudás
A regisztrációt követően a szervezők személyesen is felveszik veled a kapcsolatot és egy kb. 45 per-ces beszélgetés keretében meggyőződnek alkalmasságáról, illetve a személyedhez leginkább illő tábor kiválasztása is ez alapján történik. Fontos arról is megemlékezni, hogy a program fő célja, hogy kultu-rális ismeretekkel gazdagodj a munkádnak köszönhetően, így a szórakozáson kívül a mindennapi munkára is készen kell állni minden esetben.
Az utolsó megpróbáltatás az angol nyelvű videó interjú, amely sikeressége esetén ténylegesen a prog-ram résztvevőjévé válsz. A részvevők a kiutazás előtt szerződést kötnek a Camp Leaders csapatával, mely mindkét fél jogait és kötelezettségeit rögzíti.
Hasznos link: http://www.campleaders.com/hu/

IX.3. EVS

Az EVS, más néven Európai Önkéntes Szolgálat a fiatalok önkéntes társadalmi tevékenységvállalását támogatja mind Európában, mind Európán kívül. Az önkéntes szolgálat alatt a résztvevők betekintést nyerhetnek egy másik országba, annak megismerhetik kulturális sokszínűségét és összességében fej-leszthetik személyiségüket.
A 17-30 év közötti fiatalok részt vehetnek az EVS non-profit tevékenységében min. 2 max. 12 hóna-pon át.
A program koordinációja három pillérből áll, melyet a küldő – fogadó – koordináló szervezetek alkot-nak.
Hazai küldő és fogadó intézmények bázisa: http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en
További részletes információkért keresd fel az Erasmus+ program hivatalos útmutatóját: http://yia.hu/aloldal.php?oldalnev=ERASMUS%20PLUS%202014-2020&aloldal=Pályázati%20útmutató&szam=3