Hallgatói Követelmény Rendszer (HKR) módosítás

A Hallgatói Követelmény Rendszer (HKR) módosításának célja, a hallgatói tanulmányi ügyek egyetemi szintű egységesítése, a karok eljárási módjai közötti eltérés csökkentése. Az ügyek jelentős részének szabályozása egységesen a HKR Általános részében lesz a továbbiakban megtalálható, amely rendelkezésektől a karokra vonatkozó különös részekben csak bizonyos esetekben lehet eltérni.

I. A BEIRATKOZÁSSAL ÉS A REGISZTRÁCIÓVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK

Az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben (Neptun) történő beiratkozás határideje a regisztrációs időszak utolsó napja, az ehhez kapcsolódó, személyes beiratkozás időpontját – legkésőbb a kurzusfelvételi időszak utolsó munkanapjáig bezárólag – a karok határozzák meg. E határidőktől az alábbi esetekben lehet eltérni:

a) A képzés sajátosságaira tekintettel (pl. pályázati forrásból finanszírozott képzés, szakirányú továbbképzés, külföldi állampolgárok számára szervezett képzés) a képzésért felelős kar eltérő időpontot állapíthat meg.
b) Ha a felvett vagy átvett jelentkezőnek fel nem róható, igazolt okból (így különösen a felvételi eljárás elhúzódása) nem iratkozik be a határidőig, akkor külön díjfizetés nélkül beiratkozhat. Ha a beiratkozás legkésőbb a kurzusfelvételi időszak utolsó napjáig megtörtént, a hallgató aktív félévre regisztrálhat, ezt követően – a dékán ettől eltérő döntése híján – bejelentése csak a hallgatói jogviszonyának szüneteltetéséről rendelkezhet.

A pontos dátumokról a kari honlapokon tájékozódhattok!

II. KIVÉTELES TANULMÁNYI REND

A kivételes tanulmányi rend engedélyezésének indokai is egységesebbé váltak a karokon:

Indok lehet:
a) kiemelkedő tanulmányi eredmény,
b) folyamatosan jó tanulmányi eredmény melletti, kiemelkedő, szakmai-tudományos tevékenység, beleértve a szakkollégiumi tagságot, a tutorálást és a honorácior státuszt is,
c) folyamatosan jó tanulmányi eredmény melletti egyetemi közéleti tevékenység,
d) külföldi tanulmányi ösztöndíj vagy az adott félévet meg nem haladó időtartamú, olyan külföldi munkavállalás, ami előzetes kreditvizsgálat alapján szakmai kreditként befogadható,
e) szüléssel, csecsemőgondozással kapcsolatos indokok,
f) a hallgató vagy ápolásra szoruló közvetlen hozzátartozójának folyamatos, súlyos betegsége, amit az ápolás tekintetében is igazolni szükséges,
g) első osztályú, élsportolói tevékenység, nemzeti válogatott kerettagság,
h) a tantervben rögzített külső szakmai gyakorlaton való részvétel.

Nem engedélyezhető kivételes tanulmányi rend tanulmányok melletti munkavégzésre vagy külföldi nyelvtanfolyamon való részvételre hivatkozással.

A kivételes tanulmányi rend keretében a hallgató a következő kedvezményekben részesíthető:
a) részleges vagy teljes felmentés az óralátogatási kötelezettség alól,
b) vizsgaidőszakon kívüli vizsga(ák) letételének engedélye,
c) a tantervben meghatározott követelményeknek a képzési tervben előírtaktól eltérő idejű vagy tartalmú teljesítése,
d) egyéb, a tárgyfelelős vagy a kari Kreditátviteli Bizottság által javasolt kedvezmény (pl. egymásra épülő tárgyak együttes felvétele és teljesítése, helyettesítő tárgy, kutatás teljesítése stb.).

Kivételes tanulmányi rend egy eljárásban legfeljebb egy félévre engedélyezhető, de korlátlan számban ismételhető.

A kivételes tanulmányi rend iránti kérelem benyújtásának határideje a kurzusfelvételi időszak vége.

III. KURZUSFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK

A kurzusfelvételi (tárgyfelvételi) időszak: félévente megszabott, három szakaszból álló időtartam, melynek során a hallgató felveszi az általa a félévben teljesíteni tervezett kurzusokat és vizsgakurzusokat. A kurzusfelvételi időszak szakaszai a következők:

 • előzetes kurzusfelvételi időszak: az előzetes kurzuskínálat közzétételétől (legkésőbb a tárgyfélévet megelőző félév vizsgaidőszaka negyedik hetének kezdete) a kurzusfelvételi időszak előtti harmadik napig a kari sajátosságok szerint, de legfeljebb a tárgyfélév szorgalmi időszakát megelőző második hét péntekéig tart;
 • „rangsorolásos” kurzusfelvételi időszak: a regisztrációs időszak és a szorgalmi időszak első hete, amikor a hallgató összeállítja és az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben felveszi az általa a félévben teljesíteni tervezett kurzusok és vizsgakurzusok listáját az előzetes kurzusfelvételi időszak utolsó napjától a szorgalmi időszak előtti hét csütörtökéig tart, melynek az utolsó napján a hallgatók kurzusfelvételéhez az Elektronikus Tanulmányi Rendszer hozzárendeli a rangsorpontokat;
 • versenyjelentkezés: a szorgalmi időszak második hetének első napjától a hét utolsó napjának végéig a rangsorolásos kurzusfelvételi időszakot követő péntektől a következő hét, a szorgalmi időszak első hetének végéig, vasárnapig tart, ebben az időszakban a kurzusfelvétel a rangsor pontszámától függetlenül, a jelentkezés időrendjében történik.

Szabályosan fölvett kurzusnak az Elektronikus Tanulmányi Rendszerből való törlésére abban az esetben van lehetőség,
a) ha a kurzuson való részvétel a hallgató betegsége miatt vagy
b) az intézmény (oktató) hibájából válik lehetetlenné, illetőleg
c) ha a kurzusra az előzetesen megadott legkisebb létszámnál kevesebben jelentkeztek, és emiatt a kurzus nem indul, vagy
d) ha a kreditátvitellel teljesíteni engedélyezett tárgyat a hallgató a kurzusfelvételi időszakban fölvette.

A kurzus törlésére vonatkozó hallgatói kérelmet, az adott ok igazolását mellékelve, az ok bekövetkeztét követő tizenöt napon belül kell benyújtani.

A kurzusfelvételi időszak végét követő első héten végéig benyújtotta hallgatói kérelemére – látogatásköteles kurzus esetében az oktató hozzájárulása esetén – a kari Tanulmányi Bizottság engedélyezheti az utólagos kurzusfelvételt. A Tanulmányi Hivatal a létszámkorlát figyelembevételével felveszi a hallgató számára az adott kurzust.

IV. A HALLGATÓI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK ELJÁRÁSA

A következő félévben az egyetem igyekszik áttérni az elektronikus ügyintézésre minél több hallgatói kérelem esetében. Ennek elsődleges eszköze a Neptun, az egyes karok már jelenleg is – különböző mértékben – támaszkodnak erre az eszközre.

 • a Neptun-kérvények széles körének kialakítása és elsődleges alkalmazása mellett a jövőben biztosítani szeretnék annak lehetőségét is, hogy a hallgatók a Neptunban nyilvántartott e-mail címükről, e-mailben is benyújthassanak kérvényt
 • ezen kérvények esetében, az elektronikus melléklet (beszkennelt irat) is bizonyító érvényű – szükség esetén a TH ellenőrzi az eredetit

V. KREDITÁTVITELI ELJÁRÁS

A kreditátviteli kérelmet a kurzusfelvételi időszak végéig kell benyújtani, mellékelve a befogadni kért tárgy hitelesített kreditigazolását vagy az ennek tartalmilag megfelelő egyéb igazolás(oka)t (pl. leckekönyv és hitelesített tárgytematika).

A kreditátviteli bizottság döntéséhez szükség esetén kikérheti az érintett szakterület véleményét

Ha a kreditátvitellel teljesíteni kívánt tárgyat a hallgató a kurzusfelvételi időszakban fölveszi, elfogadása esetén a Tanulmányi Hivatal a kurzus felvételét törli., és a kreditátvitelt az általános eljárásnak megfelelően rögzíti az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben.

VI. KURZUS TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK

Jelen módosítás következtében egységesen hatra változott az érdemjegyszerzési kísérletek száma. Egyes speciális tárgyak esetében (pl. nyelvi alapvizsga, szakmai gyakorlat) megmarad az eltérő limit.

Utó- és javítóvizsga:

 • utóvizsga-időpont a hallgatók és a kurzus vezetőjének megállapodása alapján a vizsgaidőszak utolsó heténél korábban is biztosítható (ez nem érinti az előre meghirdetett, utolsó heti utóvizsga-lehetőségeket);
 • a bizottság előtti vizsgát a hallgató a vizsgaidőszak ötödik hetének végéig kérheti, több időt biztosítva ezzel a megfelelő bizottság felállítására;
 • a határidő után benyújtott kérelem esetén a bizottság előtti vizsga egy későbbi félévi kurzus keretében biztosítandó
 • félévente szakonként két sikeres vizsga eredménye javítható az adott vizsgaidőszakban;
 • javítóvizsga bármely meghirdetett vizsgaidőpontban, utó- és javítóvizsga-időpontban is tehető, de külön e célból hirdetni nem köteles a kurzus vezetője.

VII. A TÉRÍTÉSI DÍJAK MEGHATÁROZÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK

A térítési díjak és fizetési kötelezettségek jogcímeit és összegeit a kari tanácsok, a nem kari illetékességbe tartozó fizetési kötelezettségek egységesen kerülnek megállapításra azzal a megkötéssel, hogy azok nem lehetnek magasabbak, mint az Egyetem kapcsolódó ráfordításainak összege. Ezen rendelkezések miatt bizonyos térítési összegek változhattak, melyről érdemes időben tájékozódni.

VIII. SZAKIRÁNY- ÉS SPECIALIZÁCIÓVÁLASZTÁS ÉS -VÁLTÁS

A szakos tanulmányok során történő, kötelező vagy szabad szakirányválasztást a szakirányon folyó tanulmányok megkezdését megelőző félév szorgalmi időszakának utolsó napjáig kell bejelenteni az Elektronikus Tanulmányi rendszerben.

 • Ha a szakirányon folyó tanulmányok a beiratkozás félévében megkezdődhetnek, a szakirányválasztást közvetlenül a felvételi döntésről szóló értesítést követően kell megtenni.
 • A szakirányválasztás feltételeit a képzési terv tartalmazza, és azokat a szakirányon folyó tanulmányok megkezdését megelőző félév regisztrációs időszakának kezdetéig a kari honlapon a Tanulmányi Hivatal teszi közzé. A szakirányválasztás feltételéül előírhatók például
  a) meghatározott számú vagy kijelölt tanegység(ek) teljesítése,
  b) tanegységek meghatározott eredménnyel való teljesítése,
  c) kritériumfeltételek (pl. nyelvtudás),
  d) alkalmassági vizsga,
  e) egyéb, a szakfelelős által meghatározott feltétel.
 • A dékán a szakfelelőssel és/vagy a szakért felelős oktatási szervezeti egység vezetőjével egyeztetve az adott szakirányra felvehető hallgatók tervezett létszámát a megelőző félév regisztrációs időszakának kezdetéig állapítja meg, melyet a kari Tanulmányi Hivatal tesz közzé.
 • A szakirányválasztást az előzetesen közzétett feltételek alapján a szakterület bírálja el.
 • A szakirányválasztást elmulasztó hallgatót a kari Tanulmányi Hivatal a hallgató értesítése mellett besorolja a kijelölt szakirányra.
 • A besorolás csak szakirányváltás keretében változtatható meg a hallgató a TH-ba benyújtott egyedi kérvényben kérheti az utólagos szakirányválasztást.

A szakirányváltás a képzés során egy alkalommal engedélyezhető.

IX. KÉPZÉSVÁLTÁS, MUNKARENDVÁLTÁS, KÉPZÉSI HELYSZÍN VÁLTÁSA

A képzés-, a munkarend- és a képzésihelyszín-váltásra a benyújtandó dokumentumok kivételével az átvétel szabályait kell alkalmazni. A tartalmi feltételek meghatározása kari hatáskörben marad, az eljárási szabályok viszont egységesednek ezáltal..
A kérvény bemyújtására az előző szorgalmi időszak végétől az őszi félévre vonatkozóan szeptember 15-ig, a tavaszi félévre vonatkozóan február 15-ig kerülhet sor.

Képzésváltásra ugyanazon hallgatói jogviszonyban csak egyszer van lehetőség. Az osztatlan tanárképzés esetében az Egyetem biztosítja a jogszabályban meghatározott képzésváltási lehetőségeket (alapképzésből osztatlanra és vissza, ill. szakpártag megváltoztatása; a tanári szakképzettség megválasztása ebben a körben nem minősül képzésváltásnak).

X. VISSZASOROLÁS ÖNKÖLTSÉGESRŐL ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS FINANSZÍROZÁSI FORMÁRA

A korábban hatályos jogszabályi környezet igazságtalan helyzetet eredményezett akkor, amikor az állami ösztöndíjas státuszból abban az esetben esik ki a hallgató, ha nem ér el egy bizonyos tanulmányi eredményt, míg az állami ösztöndíjas státuszra való bekerülés feltétele mindössze annyi, hogy legyen megüresedés.

Jelen módosítás szerint, hallgatót államilag támogatott képzésbe, illetve magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésbe átsorolni csak abban az esetben lehet, ha a hallgató erre vonatkozó nyilatkozatát a vizsgaidőszak végéig az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben megtette, és ha az utolsó két aktív félévében teljesítette a megfelelő mennyiségű kreditet és a képzésének megfelelően meghatározott súlyozott tanulmányi átlagot elérte.

 

További részletes információt a HKR-ben találtok!

One comment

Leave a Reply